Functii Vacante

ATENŢIE! CONCURS!

Primăria or. Anenii Noi prelungeşte data limită de depunere a dosarelor de articipare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de bibliotecar principal – biblioteca publică s. Hîrbovăţul Nou la 10.01.2024, ora 17-00 .

         Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Posedă limba de stat
 • Are studii corespunzătoare domeniului de activitate aferent funcţiei (secundare, profeionale tehnice, universitare), sau studii superioare de licenţă în alt domeniu. Categoria de calificare constituie un avantaj.
 • Experienţă de muncă de cel puțin doi ani (în domeniu)
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta limită de pensionare
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic, neuropsihic) pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale
 • Posedă cunoştinţe de operare la culculatot (Word, excel, PowerPoint, internet)

Candidații pentru ocuparea funcției de bibliotecar principal – biblioteca publică s.Hîrbovăţul Nou depun personal sau prin reprezentant (la Ghişeul Unic, incinta primăriei or. Anenii Noi), prin poștă sau prin e-mail, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Formularul de participare la concurs (anexa la Regulament)
 • Copia actului de identitate
 • Copiile actelor de studii
 • Copiile actelor ce atestă vechimea în activitate.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii (nr. 086/e), sau declaraţia pe propria răspundere.
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante.

Bibliografie:

1. Legea nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci

2. Regulamentl cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice,  aprobat prin Ordinul ministerului educaţiei, culturii şi cercetării nr. 186 din 26.02.2019.

3. Regulamentul intern al bibliotecii  publice s. Hîrbovăţul Nou.

Pentru informații suplimentare:

 • Telefon: 0265 2 26 65  (primăria),
 • adresa electronică: prmaria.aneni@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, primăria or. Anenii Noi

Anunţul despre organizarea concursului a fost publicat pe www.anenii-noi.com, reţelele de socializare şi afişat pe panoul informativ, str. Suvorov, 6

ATENŢIE! CONCURS! Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii de Arte or. Anenii Noi.

         Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • Cunoaște limba română
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic, neuropsihic) pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani coform art. 86, alin.(1) lit. 1), m) și n) din C M

dosarul de concurs , se depune în decurs de 30 zile din data publicării nunţului şi cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)
 • Copia actului de identitate
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 • Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
 • Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

Pentru informații suplimentare:

 • Telefon: 0265 2 26 65  (primăria), 0 26522956( Şcoala de Arte )
 • adresa electronică: prmaria.aneni@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, primăria or. Anenii Noi

ATENŢIE! CONCURS!

Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al IET Creşă-grădiniţa de copii s. Hîrbovăţul Nou

         Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Are studii superioare universitare;
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • Cunoaște limba română;
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic, neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • Nu are antecedente penale;
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani coform art. 86, alin.(1) lit. 1), m) și n) din C M

Dosarul de concurs , se depune în decurs de 30 zile din data publicării nunţului şi cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament);
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii;
 • Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament);
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei ( în plic sigilat) sau declaraţie pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu 5 zile înainte de data interviului.

Pentru informații suplimentare:

 • Telefon: 0265 2 26 65  (primăria), 0 265 2 26 97( IET Creşă-grădiniţa de copii s. Hîrbovăţul Nou)
 • adresa electronică: prmaria.aneni@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, primăria or. Anenii Noi

Anunţul despre organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 468-471 din 08.12.23, pe www.anenii-noi.com şi afişat pe panoul informativ, str. Suvorov, 6

ATENŢIE CONCURS

Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: Arhitect-şef

Scopul general al funcţiei: Asigurarea realizării în teritoriul primăriei oraşului Anenii Noi a politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului                     

Sarcinile de bază

1. Realizarea politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului .

2. Realizarea cazurilor de încălcare a legislaţiei în vigoare în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului prin sistarea lucrărilor de prospecţiuni tipografo-geodezice, de cercetare tehnico geologică ş de trasare.

3. Organizarea expertizei de stat a proiectelor şi compartimentelor urbanistice elaborate,  a proiectelor obiectelor de construcţie noi şi care necesită reabilitare.

4. Efectuarea actelor de la beneficiari privind executarea lucrărilor de amplasament, construire, modificare, reconstruire, extindere şi amenajarea teritoriului în conformitate cu documentaţia de proiect întocmită şi aprobată în modul stabilit.

– eliberează, potrivit legislaţiei în vigoare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie şi amplasare, desfiinţare, schimbare a destinaţiei.

– avizează documentaţia de amenajare a teritoriului şi celei urbanistice,  precum şi a proiectelor tuturor obiectelor amplasate în limita teritoriului primăriei oraşului.

5. Elaborarea proiectelor de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintarea spre adoptare Consiliului orăşenesc.

Tip de angajare:Perioada  nedeterminat

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

 d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

 f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

 g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie public.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 
Studii: superioare în  domeniu; 
Experienţă profesională: experienţa profesională constituie un avantaj; 
Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:
–   formularul de participare
–   copia buletinului de identitate
–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            
–   copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.
Persoanele interesate pot depune documentele personal sau prin poştă la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6.

Data-limită de depunere a documentelor:

20.07. 2023 (ora 17-00)

Persoana responsabilă de oferire a informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor:Rodica MelnicTelefon: 068585976

Bibliografia concursului:

 • Legea 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
 • Legea 721/1996 privind calitatea în construcţii;
 • Legea 835/1996 privind princ

ATENŢIE CONCURS!

Primăria orașului Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţia publice vacante: „Specialist principal, Jurist” 

Scopurile de bază ale funcţiei:
Contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin asigurarea legalității actelor normative emise de către Consiliul orăşenesc, Primarul oraşului cât și consultarea funcționarilor publici care formează aparatul Primăriei orașului Anenii Noi.

Sarcinile de bază:

 1. Acordarea asistenţei juridice șefilor subdiviziunilor fără personalitate juridică din subordinea Primarului şi Consiliului orăşenesc Anenii Noi;
 2. Verificarea legalității și avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc Anenii Noi și a proiectelor dispozițiilor Primarului oraşului Anenii Noi;
 3. Participarea în ședințele comisiilor de specialitate cu acordarea consilierilor a consultațiilor verbale și scrise pe marginea proiectelor examinate de decizii;
 4. Participarea la examinarea cererilor, petițiilor  adresate primarului, vice – primarilor, secretarului și/sau consiliului orăşenesc și la întocmirea răspunsurilor către petiționari;
 5. Consultarea funcționarilor publici care formează aparatul Primăriei orașului Anenii Noi în ceia ce ține de legalitatea procedurilor desfășurate și în ceia ce ține de avizul acestora acordat la avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc Anenii Noi și a proiectelor dispozițiilor Primarului oraşului Anenii Noi;
 6. Monitorizarea adoptării modificărilor în actele legislativ-normative în vigoare şi informarea funcționarilor publici din administrația primăriei care activează în domeniul în care este aplicabil actul juridic respectiv.
 7. Efectuarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor parlamentare, locale, referendumurilor, sondajelor, seminarelor, conferințelor în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale, în condițiile Codului Electoral.

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 ani;

 e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică,

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 
Studii: superioare, licență – Drept;
Experienţă profesională:  experienţă  în domeniul juridic minimum 5 ani;
Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
  perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;
 • documente ce atestă experienţa de pregătire profesională  (copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă a experienţei de muncă anterioare, certificate privind activitatea profesionlă desfăşurată sau alte documente confirmative);
 • cazierul juridiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedent. penale.

Dosarul de participare la concurs urmează a fi depus personal la adresa:

MD 6501, or. Anenii Noi, str.Suvorov, 6

Data limită de depunere a dosarului  – 20.07.2023 (ora 17-00)

Telefon de contact – 068585976 ( Rodica Melnic)

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • HG 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  legii nr.15/2008; Hotărârea Guvernului nr.1714/2002 cu privire la serviciu juridic al autorităților administrației publice. 

ATENŢIE! CONCURS!

Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii de Arte or. Anenii Noi.

Data limită de depunere a dosarelor de participare a fost prelungit până la 30.11.2022, ora 17-00 .

         Condițiile de participare la concurs:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Are studii superioare universitare
 • Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 • Cunoaște limba română
 • Este apt din punct de vedere medical (fizic, neuropsihic) pentru exercitarea funcției
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediat în ultimii 5 ani coform art. 86, alin.(1) lit. 1), m) și n) din C M .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii:  superioare relevante profilului instituţiei (muzică, arte plastice);

Experienţă profesională: cel puţin trei ani activitate didactică (profil artă); Cunoaşterea metodicii învăţământului extraşcolar .

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant (la Ghişeul Unic, incinta primăriei or. Anenii Noi), prin poștă sau prin e-mail,  dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)
 • Copia actului de identitate
 • Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 • Copiile actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
 • Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale, publicațiile didactice, statutul de expert/ evaluator național/ internațional.

Pentru informații suplimentare:

 • Telefon: 0265 2 26 65  (primăria), 0 26522956( Şcoala de Arte )
 • adresa electronică: prmaria.aneni@gmail.com
 • adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, primăria or. Anenii Noi

Functia publica vacanta: Specialist principal ( domeniul de reglementare a proprietatii publice)

Functia publica vacanta: Specialist principal in perceperea proprietatii fiscale