ATENȚIE CONCURS

Specialist principal, Jurist
Domeniu de activitate:
Justiţie \ Drept
Funcţia publică vacantă:
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal
Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:
Specialist principal, Jurist
Data-limită de depunere a documentelor:
18.12.2020
Unități disponibile:
1
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
 
Scopul general al funcţiei:
 
Contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin asigurarea legalității actelor normative
emise de către consiliul orăşenesc și primarul oraşului.
 
Sarcinile de bază:
 

 1. Acordarea asistenţei juridice șefilor subdiviziunilor fără personalitate juridică din
  subordinea primarului şi Consiliului orăşenesc;
 2. Verificarea legalității și avizarea proiectelor de deciziii ale consiliului orăşenesc și a
  proiectelor dispozițiilor primarului oraşului;
 3. Participarea la examinarea cererilor, petițiilor  adresate primarului, vicerimarilor,
  secretarului și/sau consiliului orăşenesc și la întocmirea răspunsurilor către petiționari;
 4. Monitorizarea adoptării modificărilor în actele legislativ-normative în vigoare şi informarea
  funcționarilor publici din administrația primăriei care activează în domeniul în care este
  aplicabil actul juridic respectiv.
 5. Efectuarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea pregătirii alegerilor parlamentare,
  locale, referendumurilor, sondajelor, seminarelor, conferințelor în diverse probleme din
  sfera de competență a organelor administrației publice locale, în condițiile Codului
  Electoral.
  Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
  Basarab Svetlana
  Telefon:
  0265 2 28 01
  E-mail:
  primaria.aneni@gmail.com
  Web site:
  www.anenii-noi.com
  Raion, oraș:
  Anenii Noi

Adresa:
or. Anenii Noi, str. Suvorov,6, etajul 1, Ghişeul Unic
Tip de angajare:
Pe perioada determinată
Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de
comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate
deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării
sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia
medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are
studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost
destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru
infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei
judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o
funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii
Naţionale de Integritate. .
Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 
Studii: superioare,   studii în drept;
Experienţă profesională: cel puțin 2 ani, preferabil experiență în serviciu public;
 
Cunoştinţe:
 cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională
constituie avantaj;
 Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Documente ce urmează a fi prezentate::
Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia
carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  —   formularul de participare
—   copia buletinului de identitate
—   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            
—   copia carnetului de muncă/după caz — certificate de la CTAS;
—   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.
Notă 1 : Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz,
candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen
de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire.
Notă 2 : Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se
depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei
scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:
 Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrative;
 Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 Legea nr.982/2008  cu privire la accesul la informație;
 Legea  nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 Hotărârea 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  legii nr.158
din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 Hotărârea Guvernului nr.1714/2002 cu privire la serviciu juridic al autorităților
administrației publice.

ATENŢIE! CONCURS!
Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de
director al Instituţiei Educaţuie Timpurie “Izvoraş” or. Anenii Noi.
Condițiile de participare la concurs:
 Deține cetățenia Republicii Moldova
 Are studii superioare universitare
 Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
 La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
 Cunoaște limba română
 Este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea
funcției
 Nu are antecedente penale
 Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1) lit. 1), m) și n) din
Codul Muncii
Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin
reprezentant (la Ghişeul Unic, incinta primăriei or. Anenii Noi), prin poștă sau prin
e-mail, în termen de 30 zile din ziua publicării anunțului în ziar, dosarul de concurs
care cuprinde următoarele acte obligatorii:
 Cererea de participare la concurs (conform modelului anexat la Regulament)
 Copia actului de identitate
 Copia/ copiile actului/ actelor de studii
 Copia carnetuli de muncă
 Curriculum vitae (conform modelului anexat la Regulament)
 Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere
medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției
 Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv
copia/ copiile actului/ actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial recomandări,
copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și
manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/ naționale/ internaționale,
publicațiile didactice, statutul de expert/ evaluator național/ internațional.
 Date despre instituţie: IET “Izvoraş” – fondată în anul 1984; în 10 grupe
-230 copii; angajaţi – 40 cadre( 19-cadre didactice şi 21 nedidactice)
Obiectivul general- Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor
Obiective specifice – Educaţia multelaterală a copilului
Pregătirea preşcolarului către şcoală
Pentru informații suplimentare:
 de telefon: 0265 2 26 65 (primăria), 0 265 2 36 31( IET “Izvoraş”)
 adresa electronică: prmaria.aneni@gmail.com
 adresa poștală: or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6, primăria or. Anenii Noi
 Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de
director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general, aprobat prin ordinul ministrului
educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 cu completările şi modificările ulterioare.
Anunţul despre organizarea concursului a fost publicat pe www.anenii-noi.com şi
afişat pe panoul informativ, str. Suvorov, 6