Asistența Socială

Sediul : Anenii Noi, str.A.Suvorov 6
Tell: 026524519
Asistent social comunitar:
Curbet Ala
Bulgaru Boris
Cibotari Tatiana
Audiența cetățenilor: Luni-vineri (08:00-12:00)
Pauza de masă: 12:00-13:00
Vizite la domiciliul: 13:00-17:00

Cartografierea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii/copiilor și tinerilor în situație vulnerabilă, familii și persoane în etate

Denumirea Categoria de beneficiariCategorii de beneficiari Capacitatea serviciului
Îngrijire socială la domiciliua)Informare
b)consiliere
c)mediere și reprezentare
d)comunicare
e)livrare de produse alimentare provenind din alte serviciisa sau de cumpărare
f)ajutor la pregătirea
g)asistență la domiciliu
h)însoțire/ sprijin la diferite instituții
i)alte servicii necesare pentru a crea oportunități pentru o persoană șă trăiască în casa proprie
a)persoane solitare (pensionari) vîrstice de la vîrsta de 65 ani
b)persoane cu dizabilități
420 persoane
Serviciul Asistență
Personală
a)sevicii de îngrejire personală-igiena personală, alimentație, îmbrăcare și dezbrăcare, etc.
b)mobilitate -deplasare în cadrul locuințe, ridicare și așezare, transfer, manipularea scaunului rulat.
c)sarcini menajare de bază-suport pentru prepararea hainelor, procurarea alimentelor și produselor, achitarea facturilor etc.
d)participare la viața socială- suport pentru deplasare în exterior și comunicare cu ceilalți, pentru a avea acces la serviciile comunitare,recreere, viața culturală și asociativă, educație și activitate de muncă.
e)supraveghere și îndrumare- ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu, a-și asigura propria securitate, a-și dirija comportamentul în relațiile cu ceilalți.
Familii cu copii cu dizabilități severeN/A
Serviciul Echipa Mobilă-Asistență socială,
-Asistență psihologică,
-Kinetoterapie
-Terapie ocupațională
-Servicii logopedice
Copii cu dizabilități severe și accentuate25
Serviciul Sprijin Familiara)informare
b)consiliere individuală sau în cadrul grupurilor de grup
c)suporteducațional pentru prevenirea abandonului școlar
d)referire către servicii de orientare profesională și încadrare în cîmpul muncii de dezvoltare a abilitățilorparentale și terapie familială, sprijin financiar sau suport material.
a)Copii din familii defavorizate care din cauza unor factoride natura: economică, socială, medicală;comportamentală, etc. se află în risc de separare de mediul familial și excluziune socială.
b)copii separați de mediul familial, plasați sau cu risc de afi plasați în instituții rezidențiale de tip clasic.
c)membrii familiei biologice /extinse sau îngrijitprii acestora
Centrul maternal și protecția victimilora)primire, protecție și plasament temporar pînă la 6 lune.
b)igiena personală.
c)asistență juridică, socială, psihologică și medicală de urgență.
d)suport informațional pentru găsirea unei locuințe, a unei instituții preșcolare sau preuniversitare.
e)educație non-formală în vedereaasimilării cunoștințelorși deprinderilor necesare integrării sociale.
f)socializare și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și/sau familia.
g)Dezvoltarea abilităților de preparare a bucatelor.
mame cu copii nou-născuți cu intenție de abandon (mame solitare, mame minore, traficate, mame provenind din familii cu venituri mici, cuplurile mama-copil abuzate sau neglijate.6 mame cu până 18 copii
Serviciul Asistență Parentală Profesionalăa)îngrijirea și creșterea copilului în condițiile unui mediu familial substitutiv, corespunzător
particularitățilorde vârstă și standardelor minime de calitate; facilitarea socialăzării și integrării copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.
b)gazduire, întreținere, alimentare.
c)servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament.
d)suport pentru incluziune educațională.
Copii în situații de risc de la 1,5 până la 18 ani, rămași fără ocrotire părintească asupra cărora a fost aplicată o formă de protecție de tip familial10 familii APP până la 20 copii