ÎMDP „Apă-Canal”

https://apa.anenii-noi.com/index.php

Director – Dolbuș Alexandr
e-mail – apacanal-aneniinoi@rambler.ru
Sediul – or. Anenii Noi, str.Zagorodnaia, 9
Serviciu relaţii cu publicul – 265 92 3 77
Servicii de abonare – 0 265 2 40 09
Dispecer – 0 265 2 33 73
Contabilitate – 0 265 2 25 51
Fax – 0 265 2 22 42
Codul fiscal – 1003600128775

                                                                                                                                                                           Anexa  la decizia CO Anenii Noi  nr.30 din 30.07.2020

REGULAMENTUL

privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor

la ÎMDP ”Apă-Canal” Anenii Noi

  1. Dispoziții generale

      1. Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în continuare – „Regulament”) constituie un act normativ intern al Întreprinderii Municipale DP „Apă-Canal” Anenii Noi (în continuare – „Întreprindere”), și asigură transparența în cadrul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, minimizarea costurilor, economisirea mijloacelor bănești, asigurarea principiului celerității/operativității în cadrul achizițiilor, dar și sporirea gradului de eficiență a activității întreprinderii.

2. Achizițiile a bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare ÎMDP ”Apă-Canal” Anenii Noi pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se vor petrece în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de achiziție a  bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitate titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor natural și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 24/2017.

3. Prezentul Regulament stabilește condițiile de organizare și desfășurare a modalităților de achiziție în scopul asigurării unui proces eficient de achiziții de bunuri, lucrări și servicii, al asigurării necesităților întreprinderii cu bunuri, lucrări și servicii, al participării operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție și dezvoltării concurenței între aceștia creând o concurență între solicitanți, al promovării imparțialității procedurilor de achiziții, reglementând:

1) stabilirea modalităților de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

2) stabilirea responsabilităților grupului de lucru pentru achiziții;

3) stabilirea condițiilor de întocmire, publicare și/sau expediere a invitațiilor de participare;

4) stabilirea condițiilor de depunere, deschidere și evaluare a ofertelor;

5) determinarea cerințelor speciale pentru participare la procedurile de achiziție;

6) stabilirea condițiilor de atribuire și încheiere a contractelor de achiziție.

4. La achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii, întreprinderea se conduce de următoarele principii:

1) disponibilitatea informațiilor privind achizițiile;

2) egalitatea, echitatea, nediscriminarea și restricțiile nerezonabile asupra concurenței în raport cu părțile la achiziții;

3) cheltuieli directe și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii (luând în considerare, după caz, costul ciclului de viață al produselor achiziționate) și punerea în aplicare a măsurilor menite să reducă costurile întreprinderii;

4) lipsa restricțiilor privind admiterea la participarea de achiziții prin stabilirea unor cerințe inaccesibile participanților la achiziție.

5. Procedurile de achiziții se realizează în baza planului de achiziții aprobat, inclusiv modificările operate la acesta, și publicat pe pagina-web a întreprinderii și a fondatorului prin organizarea procedurilor de atribuire.

6. Planul de achiziții se aprobă de către întreprindere pentru o perioadă de cel puțin un an.

7. Pentru organizarea și desfășurarea achiziționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor, se instituie un grup de lucru printr-o ordin al conducătorului întreprinderii. Grupul de lucru este format din cel puțin 5 membri, iar în cazuri temeinic justificate, din cel puțin 3 membri. Președintele grupului de lucru se desemnează prin ordin al conducătorului întreprinderii.

8. Întreprinderea, prin ordinul de creare a grupului de lucru, stabilește expres atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții. Ordinul se emite până la plasarea pe pagina-web a întreprinderii a anunțului privind inițierea procedurii de achiziție, publicarea documentației aferente procedurii de achiziție și/sau expedierea invitațiilor pentru a participa la achiziții.

9. În componența grupului de lucru nu pot fi incluse persoanele cointeresate de rezultatele achiziționării (inclusiv persoanele care sunt participanți la achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii, conducătorul întreprinderii, creditorii acesteia). În cazul în care astfel de persoane sunt identificate în grup de lucru, conducătorul întreprinderii este obligat să ia o decizie privind modificarea componenței grupului. Membrul grupului de lucru, interesat de rezultatul achiziției, este obligat să comunice președintelui grupului de lucru despre existența interesului până la desfășurarea achiziției și trebuie să fie retras din componența acestuia.

10. Pentru asigurarea transparenței procedurilor de achiziție, conducerea întreprinderii va monitoriza corespunderea acestora prevederilor prezentului Regulament și va raporta trimestrial consiliului de administrație al întreprinderii privind achizițiile efectuate în perioada de raportare.

11. Întreprinderea de stat nu este în drept să achiziţioneze bunuri a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimelor situații financiare anuale, sau depășesc 400 000 lei, fără aprobarea consiliului de administrație al întreprinderii și acordul scris al fondatorului.

12. La etapa depunerii ofertei, operatorul economic este obligat să completeze Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul achiziționării bunurilor, lucrărilor, serviciilor în cadrul întreprinderii se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

14. În scopul sporirii transparenței procesului de achiziții în totalitate, obținerii unui raport de calitate/preț mai bun în cadrul procedurilor de achiziții și reducerii costurilor de tranzacționare pentru toate părțile implicate, întreprinderea este în drept să utilizeze Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (Mtender)”.

II. NOȚIUNI PRINCIPALE

15. În sensul prezentului Regulament vor fi utilizate următoarele noţiuni principale:

caiet de sarcini – documentație scrisă, parte componentă a documentației de atribuire, care detaliază condițiile tehnice de proiectare și executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, cerințele față de calitate, standardele și reglementările tehnice aplicabile, testele, verificările, modificările. În cadrul specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini, întreprinderile nu vor include descrieri care ar contribui la limitarea concurenței;

operator economic – furnizor de bunuri, executant de lucrări și/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație de astfel de persoane și/sau entități care furnizează pe piață bunuri, execută lucrări și/sau prestează servicii;

lucrări – orice lucrări legate de construcție, reconstrucție și reparație, montare și instalare a rețelelor, sistemelor sau echipamentelor tehnologice sau de comunicații;

plan de achiziții – ansamblul necesităților de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul corespunzător bugetului întreprinderii pe anul respectiv, necesități care urmează a fi realizate prin încheierea unui sau a mai multor contracte de achiziții, în funcție de modul de planificare ale acestor contracte;

servicii – orice servicii legate de efectuarea unor acțiuni sau activități de către prestator în favoarea întreprinderii (expedierea corespondenței, servicii de evaluare, deservire juridică, instruire, proiectare);

acord-cadru – acord încheiat între întreprindere și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute.

III. MODALITĂȚILE DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR,

LUCRĂRILOR ȘI SERVICIILOR

Secțiunea 1

Date generale

16. Contractul de achiziții poate fi atribuit prin următoarele proceduri:

1) licitație deschisă;

2) proceduri negociate;

3) cererea ofertelor de prețuri.

Procedura de bază de atribuire a contractului de achiziție este licitația deschisă. În cazul procedurii de achiziție prin licitație deschisă, întreprinderea poate recurge la utilizarea acordului-cadru.

Întreprinderea are dreptul să utilizeze acordul-cadru ca instrument specific de atribuire a contractelor de achiziții.

17. Procedura de negociere reprezintă achiziția bunurilor, serviciilor şi lucrărilor prin care întreprinderea consultă operatorii economici cu privire la opțiunile acestora și negociază condițiile contractuale cu unul sau mai mulți dintre aceștia.

18. Achiziția prin cererea ofertelor de prețuri, reprezintă achiziția de bunuri, lucrări şi servicii pentru necesitățile întreprinderii, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, depășește suma de 200 000 lei, dar nu depășește suma de 800 000 lei.

19. Achiziția de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depășește 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între întreprindere și operatorul economic, dacă valoarea acestuia depășește 10 000 lei, dar nu depășește 200 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată.

20. În cazul achiziției de valoare mică nu este obligatorie respectarea condițiilor de întocmire, publicare și/sau expediere a invitațiilor de participare, de depunere, deschidere și examinare a ofertelor prevăzute în prezentul Regulament.

21. Pentru a determina procedura de achiziție aplicabilă, subdiviziunea responsabilă va asigura calcularea valorii estimative a contractului și alte particularități aferente, prin efectuarea unui studiu de piață.

22. Întreprinderea nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezentul Regulament, în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție constituie achiziția de bunuri, lucrări și servicii sezoniere care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade și ale căror condiții de achiziționare se modifică în funcție de perioada în care sunt realizate.

23. Nu constituie divizare a achiziției procurarea de bunuri, lucrări și servicii în caz de maximă urgență (extremă necesitatea), când se procură bunuri, lucrări și servicii care nu au fost planificate însă a apărut necesitatea achiziționării acestora din cauza unor situații excepționale, avarii, deteriorări a utilajului. pentru asigurarea funcționării normale și/sau neîntrerupte a procesului de producție și/sau activității normale a întreprinderii.

24. De regulă, contractele de achiziție se încheie pe un an, însă pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea lor urmează a fi asigurată în limitele mijloacelor planificate anual prevăzute în aceste scopuri și precizate anual în contract.

Secțiunea a 2-a

Temeiurile achiziției prin procedura de negociere

25. Achiziția prin procedura de negociere se efectuează în unul dintre următoarele cazuri:

1) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru întreprindere, nu se pot respecta termenele pentru desfășurarea altor proceduri de achiziție cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În cazul situațiilor excepționale, achiziționarea produselor se realizează luând în considerare faptul că volumul produselor achiziționate nu trebuie să depășească cantitatea necesară pentru depășirea situației excepționale sau lichidarea consecințelor negative ale acesteia, iar în caz de necesitate, de a se completa până la volumul minim stabilit de produse;

2) din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările sau serviciile necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor și nu există o altă alternativă, deține monopolul, este unicul dealer oficial al producției, sau unicul lui dealer ce efectuează deservirea garantată și curentă a produselor, livrate anterior și disponibilitatea unui alt vânzător este imposibilă din cauza garanțiilor acordate, este unicul furnizor, cumpărător, antreprenor în regiunea respectivă, cu condiția ca toate cheltuielile legate de antrenarea concurenților din alte regiuni este economic neavantajoasă, produsele ce se produc în baza unor tehnologii unice sau posedă calități cu caractere specifice, ori când furnizorul este determinat prin act normativ;

3) achiziționarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor de la producători și/sau furnizori autorizați de producător care asigură deservirea ulterioară a acestora, aflați peste hotarele Republicii Moldova, dacă în cadrul studiului de piață efectuat prealabil se constată că pe piața internă nu sunt producători de bunuri, lucrări și servicii ce corespund necesităților de achiziție sau prețul acestora este prea mare în raport cu prețurile producătorilor din străinătate;

4) achiziționarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor de la licitații/magazine electronice cu condiția ca prețul acestora să nu depășească sau să fie în limitele prețurilor de pe piața acestor bunuri, lucrări și servicii.

26. În cazul contractelor de achiziții de bunuri, întreprinderea efectuează achiziții prin procedura de negociere, dacă:

1) contractul de achiziții se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul inițial, destinate fie pentru înlocuirea parțială a bunurilor sau a instalațiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalațiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga întreprinderea să achiziționeze un material tehnic cu caracteristici diferite, care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru bunuri suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 15 la sută din valoarea contractului inițial;

2) bunurile ce urmează a fi procurate sunt cotate și achiziționate la o bursă de materii prime;

3) contractul de achiziții se referă la procurarea de bunuri în condiții deosebit de avantajoase, argumentate economic, fie de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeași natură, în temeiul legislației naționale.

27. În cazul contractelor de achiziții de lucrări și servicii, întreprinderea efectuează achiziții prin procedura de negociere:

1) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat inițial și nici în contractul inițial și care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situații neprevăzute, cu condiția atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv;

2) dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului inițial, fără a constitui un inconvenient major pentru întreprindere;

3) dacă lucrările sau serviciile respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului inițial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 15 la sută din valoarea contractului inițial;

4) pentru lucrările sau serviciile noi, constând în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredințate de către întreprindere aceluiași operator economic câștigător al contractului inițial, cu condiția ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază și să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin procedură de licitație sau cererea ofertelor de prețuri.

Secțiunea a 3-a

Acordul-cadru

28. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții care poate fi utilizat după aplicarea unei proceduri de licitație deschisă și care stabilește condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici.

29. Întreprinderea are dreptul să utilizeze acordul-cadru în următoarele cazuri: 

1) când necesitatea întreprinderii cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă determinată, iar bunurile, serviciile şi lucrările ce satisfac cerințele întreprinderii pot face obiectul unui contract subsecvent;

2) datorită naturii specifice ale obiectului achiziției referitoare la caracteristici tehnice și de performanță care evoluează rapid pe piață;

3) în alte cazuri când întreprinderea decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de atribuire prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate.

30. În vederea încheierii acordului-cadru, întreprinderea respectă prevederile prezentului Regulament, la toate etapele, până la atribuirea contractelor bazate pe acordul-cadru respectiv.

31. Întreprinderea poate să încheie acorduri-cadru pe o durată de maximum patru ani, ținând cont de necesități, alocații și condițiile fiecărei achiziții în parte pentru justificarea unui termen mai mare de un an. Durata unui acord-cadru poate fi mai mare de patru ani, în cazuri excepționale, pe care întreprinderea le poate justifica, în special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv.

32. Toate contractele subsecvente acordului-cadru vor fi atribuite în conformitate cu termenele și condițiile acordului-cadru, respectând prevederile prezentului Regulament.

33. Întreprinderea, prin încheierea unui acord-cadru, își asumă față de operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv următoarele obligații principale:

1) pe durata acordului-cadru, să nu încheie cu un alt operator economic care nu este parte a acestuia un contract subsecvent având ca obiect achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate;

2) să atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ori de câte ori intenționează să achiziționeze bunurile/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia, în special cerințele tehnice și financiare stabilite în acord.

34. Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru își asumă ca obligație principală față de întreprindere furnizarea de bunuri/prestarea de servicii/execuția de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv ori de câte ori întreprinderea solicită acest lucru. Solicitarea întreprinderii adresată operatorilor economici pentru a furniza bunuri/presta servicii/executa lucrări se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

35. Întreprinderea are obligația de a se consulta, în scris, cu operatorul economic de fiecare dată când intenționează să atribuie un contract de achiziții subsecvent unui acord-cadru, solicitându-i acestuia, în funcție de necesități, completarea ofertei.

36. În cazul în care întreprinderea încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, numărul acestora nu poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție, precum și care au prezentat oferte admisibile.

37. În cazul în care întreprinderea încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici, acordul respectiv trebuie să prevadă cel puțin:

1) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-a asumat prin propunerea tehnică;

2) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară;

3) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe durata întregului acord-cadru;

4) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului-cadru cu reluarea competiției;

5) orice alte elemente/condiții pe care întreprinderea le consideră necesare.

38. În cazul în care operatorul economic sau niciunul dintre operatorii economici cu care întreprinderea a încheiat acordul-cadru, cărora întreprinderea le transmite o invitație de reofertare pentru încheierea unui contract subsecvent, conform termenelor și condițiilor stabilite în acordul-cadru încheiat, nu are/au capacitatea de a răspunde acestei invitații din motive proprii, întreprinderea are dreptul să inițieze o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare în cadrul respectivului contract subsecvent.

39. Întreprinderea are dreptul să încheie contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente atribuite în baza acordului-cadru ar putea fi mai lungă sau mai scurtă, după caz.

40. Contractarea suplimentară prin încheierea acordurilor adiționale la contractele subsecvente este interzisă.

IV. ACTIVITATEA GRUPULUI

DE LUCRU PENTRU ACHIZIȚII

41. Grupul de lucru se instituie din specialiștii întreprinderii în limita personalului scriptic. Din grupul de lucru vor face parte în mod obligatoriu: contabilul-șef, economist, șefii de secții, jurist.

42. Pe parcursul activității grupului de lucru, pot fi antrenați consultanți-specialiști/experți în domeniul în care se efectuează achiziția, aceștia din urmă neavând drept de vot.

43. Grupul de lucru își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu respectarea principiilor transparenței, publicității, obiectivității, imparțialității, nondiscriminării (tratamentului egal) și eficienței realizării achizițiilor.

44. În cazul, în care unul dintre membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru perioada de absență și, respectiv, exercită funcțiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.

45. Grupul de lucru are următoarele atribuții:

1) elaborează planuri anuale de efectuare a achizițiilor;

2) întocmește anunțuri și invitații de participare în cadrul procedurilor de achiziție;

3) elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție;

4) inițiază și desfășoară proceduri de achiziții;

5) asigură transmiterea fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare răspunsurile la orice solicitare de clarificare;

6) asigură participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție;

7) examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziție;

8) atribuie contracte de achiziții care sunt încheiate de întreprindere cu operatorii economici;

9) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziții și asigură publicarea pe pagina web a informațiilor referitoare la executarea acestora;

10) asigură informarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei grupului de lucru, ofertanților referitor la decizia grupului de lucru, motivele care au stat la baza deciziei grupului de lucru;

11) asigură publicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului pe pagina web a întreprinderii;

12) păstrează și ține evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziție.

46. Grupul de lucru este obligat:

1) să asigure eficiența achizițiilor pentru necesitățile întreprinderii;

2) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în cadrul achizițiilor;

3) să asigure obiectivitatea și imparțialitatea la procedurile de achiziții;

4) să asigure transparența și publicarea anunțului privind organizarea achizițiilor;

5) să asigure informarea operatorilor economici înregistrați la procedura de achiziție despre operarea modificărilor în documentația aferenta procedurilor de achiziții;

6) să pună la dispoziția operatorilor economici participanți informația reflectată în documentația aferenta procedurilor de achiziții;

7) să asigure publicarea documentației de atribuire pe pagina web oficială a întreprinderii, fondatorului și alte mijloace de informare, după caz;

8) să asigure înregistrarea cererilor de participare la procedurile de achiziție;

9) să răspundă la orice demers al operatorului economic asupra documentației aferente procedurilor de achiziții, în termenul prevăzut în documentele utilizate la procedura de achiziție;

10) să recepționeze ofertele prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziție, asigurând înregistrarea acestora;

11) să întocmească, în prezența ofertanților, procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

12) să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici, în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

13) să asigure, după caz, operatorului economic posibilitatea de justificare a prețului propus;

14) să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție;

15) să întocmească și să păstreze dosarul de achiziție pe un termen de 5 ani de la inițierea procedurii;

16) să asigure semnarea de către fiecare membru al grupului de lucru, pe propria responsabilitate, a declarației de confidențialitate și imparțialitate, prin care confirmă că:

a) nu este soţ/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi fondatori ai acestora;

b) în ultimii trei ani nu a activat în baza contractului individual de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți ori nu a făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;

c) nu deține cote-părți sau acțiuni în capitalul social subscris al ofertanților.

Declarația de confidențialitate și imparțialitate se completează în ziua deschiderii ofertelor.

47. În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată până la sau după ședința de deschidere a ofertelor că se află în una sau în mai multe dintre situațiile specificate la pct.46 subpct.16), el va solicita imediat înlocuirea sa în componența grupului cu o altă persoană, fapt consemnat în procesul-verbal al grupului de lucru.

48. Componența grupului de lucru poate fi modificată de către conducător, prin emiterea unui ordin.

49. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite clarificări privind documentația de atribuire. Grupul de lucru are obligația să răspundă, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepția procedurii de cerere a ofertelor de prețuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depășească o zi lucrătoare.

50. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 49, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsurile grupului de lucru la aceste solicitări trebuie să fie transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai târziu de 5 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

51. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, grupul de lucru este în drept să nu răspundă. În cazul în care grupul de lucru decide transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificare, aceasta are obligația de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să se respecte termenele prevăzute la pct. 49. În acest caz, extinderea termenului de depunere a ofertelor nu extinde dreptul de a solicita clarificări.

V. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

52. Grupul de lucru are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

53. Documentația de atribuire se întocmește și se publică în limba de stat.

54. Documentația de atribuire poate fi întocmită și în una dintre limbile de circulație internațională, în cazul în care natura bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate impune atragerea de operatori economici străini, resurse, tehnologii străine, prestarea de servicii de expertiză sau antrenarea de concurenți străini.

55. Ofertele se prezintă în limba specificată în documentația de atribuire. Orice operator economic are dreptul să facă referințe la documentația de atribuire și să își formuleze cerințele în limba în care a prezentat oferta.

VI. CONDIȚIILE DE ÎNTOCMIRE, PUBLICARE ȘI/SAU

EXPEDIEREA INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE

56. La organizarea procedurilor de achiziție, grupul de lucru va întocmi inițial invitația de participare.

57. În cazul achiziționării lucrărilor sau serviciilor, invitația de participare va fi însoțită de caietul de sarcini și/sau de solicitarea elaborată de subdiviziunile inițiatoare ale procedurii de achiziție, ce va conține caracteristicile aferente. În cazul achiziționării bunurilor, invitația de participare va fi însoțită de specificația bunurilor elaborată de subdiviziunile inițiatoare ale procedurii de achiziție, ce va conține caracteristicile aferente.

58. Caracteristicile bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate trebuie să prezinte o descriere exactă și completă a obiectului achiziției. Caracteristicile trebuie să reflecte calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere a obiectului achizițiilor, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele documentelor de participare. La redactarea caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schițelor și descrierilor se utilizează termenii standard ori standardele internaționale și cele naționale aprobate.

59. Invitația de participare se aprobă de către conducător. Pentru obținerea aprobării invitațiilor de participare, grupul de lucru este obligat să prezinte următoarele documente:

1) invitația de participare;

2) confirmarea surselor financiare disponibile.

60. După obținerea aprobării, grupul de lucru asigură, în mod obligatoriu, publicarea anticipată a invitației de participare pe pagina web oficială a întreprinderii și a fondatorului și/sau alte mijloace de informare și, după caz, transmite invitația de participare operatorilor economici selectați, astfel încât achiziția să fie realizată cât mai eficient.

61. Invitația de participare va fi transmisă prin poștă, curier, fax, poșta electronică sau prin ridicare directă de către operatorul economic în urma invitării acestuia. În aceste cazuri acest fapt se va înregistra în registrul corespondenței de ieșire al întreprinderii.

62. Invitația de participare va fi transmisă tuturor operatorilor economici interesați, cu semnătura obligatorie a administratorului.

63. Grupul de lucru solicită operatorilor economici ca oferta să fie însoțită de documente confirmative suplimentare, cum ar fi:

1) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, licența, autorizația, după caz, certificatul de distribuitor oficial;

2) certificatul de conformitate, de calitate, de origine a mărfii, după caz;

3) dovada asigurării cu personal de specialitate și echipament necesar care să garanteze realizarea contractului de achiziție;

4) actele ce confirmă să nu fie insolvabil sau activitățile lor să nu fie suspendate;

5) alte documente prevăzute de legislația.

64. În anunțul publicat urmează a fi specificat în mod obligatoriu termenul până când urmează a fi prezentate ofertele pe marginea achiziției desfășurate. Astfel, grupul de lucru va asigura publicarea invitației de participare în așa mod încât până la termenul-limită de prezentare a ofertelor să existe un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru procedura „Achiziții prin cererea ofertelor de prețuri” și cel puțin 14 zile lucrătoare pentru procedura „Achiziții prin licitație deschisă”, termen care va oferi posibilitatea ofertanților să întocmească oferta și să asigure prezentarea celorlalte documente solicitate. Ofertele prezentate cu întârziere vor fi respinse.

65. Termenele prevăzute în pct. 64 se calculează începând cu ziua imediat următoare datei publicării invitației de participare pe pagina web oficială a întreprinderii și/sau alte mijloace de informare.

66. Oferta operatorilor economici trebuie să corespundă indicațiilor și cerințelor din documentația de atribuire.

67. Orice operator economic căruia i se solicită oferta de prețuri trebuie să fie informat, în invitația de participare, dacă în preț se includ pe lângă costul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor și alte cheltuieli.

VII. CONDIȚIILE DE DEPUNERE, DESCHIDERE,

EXAMINARE ȘI EVALUARE A OFERTELOR

68. Ofertele se depun personal secretarului grupului de lucru, prin poștă sau curier, până la data specificată în invitația de participare. Ofertele se prezintă în plic sigilat. După depunerea ofertei, operatorului economic i se eliberează recipisa în care se indică data și ora recepționării.

69. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de prețuri, fără dreptul de a fi modificată după termenul-limită de depunere. Asupra unei astfel de oferte, între grupul de lucru și/sau subdiviziunea responsabilă și ofertant nu se vor purta niciun fel de negocieri.

70. Oferta trebuie să fie întocmită clar cu semnătura persoanei responsabile.

71. Grupul de lucru, la termenul indicat în invitația de participare aplicabilă procedurii de achiziție, va deschide ofertele prezentate de operatorii economici și va da citire tuturor documentelor prezentate în cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu menționarea prețurilor expuse în oferta operatorului economic, după care oferta prezentată va fi semnată de către toți membrii grupului de lucru. La deschiderea ofertelor, grupul de lucru nu ia nicio decizie privind anularea procedurii de achiziție sau determinarea ofertei ca fiind câștigătoare.

72. Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidențial și nu divulgă informația privind examinarea, evaluarea și compararea ofertelor.

73. Pe parcursul evaluării ofertelor, grupul de lucru poate solicita explicații și documente suplimentare de la ofertanți în scopul confirmării datelor inițial prezentate. În cazul în care grupul de lucru, la necesitate, va solicita unele explicații suplimentare asupra ofertei prezentate, acesta se va baza pe principiul egalităţii între toți ofertanții participanți, cu solicitarea în scris a documentelor sau explicațiilor necesare. Rezultatele evaluării se consemnează în procesul-verbal privind evaluarea ofertelor.

74. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. Grupul de lucru va corecta doar greșelile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul.

75. Grupul de lucru are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, dar nu conține abateri de la prevederile documentelor aferente procedurii de achiziție. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

76. Dacă ofertantul nu execută cererea grupului de lucru de a confirma a doua oară datele de calificare, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare din ofertele rămase în vigoare. În cazul în care refuzul de a prezenta documentele suplimentare solicitate de grupul de lucru este argumentat, atunci oferta operatorului economic poate fi acceptată cu descrierea desfășurată a situației respective în procesul-verbal privind evaluarea ofertelor.

77. Grupul de lucru nu acceptă oferta în cazul în care:

1) ofertantul nu acceptă corectarea unei greșeli aritmetice;

2) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;

3) s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

78. Grupul de lucru poate descalifica ofertantul la orice etapă a procedurii de achiziție, dacă va constata că datele de calificare pe care acesta le-a prezentat sunt în esență eronate sau incomplete ori dacă refuză să prezinte informația suplimentară solicitată, care este strict necesară pentru confirmarea datelor de calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.

79. Grupul de lucru anulează procedura de achiziții, în modul stabilit, oricând, până la acceptarea ofertelor, dacă:

1) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de ofertanți este mai mic decât cel minim, prevăzut pentru fiecare procedură de achiziție;

2) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;

3) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare care:

a) sunt depuse după data-limită de prezentare a ofertelor;

b) nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

c) conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate temeinic;

d) conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, evident, dezavantajoase pentru întreprindere;

4) prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție respectiv.

80. Grupul de lucru evaluează și compară ofertele calificate pentru a determina oferta câștigătoare, folosind modul și criteriile expuse în invitația de participare.

81. În cazul determinării valorii estimate a lucrărilor, ponderea prețului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80 la sută, a serviciilor – ponderea prețului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40 la sută, iar a bunurilor – ponderea prețului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 60 la sută.

82. În cazul în care prețurile ofertelor sunt exprimate în două sau mai multe valute, atunci pentru înlesnirea evaluării și comparării ofertelor, prețurile tuturor ofertelor pot fi recalculate într-o singură valută conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. Pe parcursul examinării documentelor operatorului economic, grupul de lucru poate solicita explicații suplimentare asupra ofertei prezentate, precum și asupra documentelor de calificare.

83. Dacă în procesul evaluării ofertelor se constată că oferta cu cel mai mic preț nu corespunde cerințelor, se va da preferință următoarei oferte cu cel mai mic preț care întrunește toate cerințele necesare. Rezultatele evaluării se specifică într-un proces-verbal.

84. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor și procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

85. În cazul în care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luată în cadrul ședinței, el este obligat să își expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul. Decizia grupului de lucru este adoptată cu majoritatea voturilor membrilor grupului de lucru prezenți în cadrul ședinței.

86. Dosarul achiziției se întocmește și se păstrează la secretarul grupului de lucru și conține actele perfectate în cadrul achiziției, conform cerințelor legislației și prezentului Regulament. Termenul de păstrare a dosarului achiziției este 5 ani.

VIII. CERINȚE SPECIALE PENTRU PARTICIPAREA

ȘI MODALITĂȚILE DE ACHIZIȚIE

Secțiunea 1

Achiziționarea bunurilor

87. La procedura de achiziții privind procurarea materialelor, echipamentelor de tehnică și de informatică se admit operatorii economici a căror calificare se confirmă prin următoarele documente:

1) extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;

2) certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, după caz;

3) licența pentru activitatea în domeniul respectiv, după caz;

4) experiență și competență în domeniu, cu prezentarea caracteristicii activității întreprinderii în perioada ultimilor trei ani, după caz, și recomandări de la alți cumpărători;

5) alte documente prevăzute de legislație care sunt necesare pentru încheierea contractului de achiziție a bunurilor, precum şi normativele tehnice.

88. La procedura de achiziționare a produselor informaționale (programelor de calculator) se admit operatorii economici a căror calificare se confirmă prin următoarele documente:

1) licența pentru activitate în domeniul respectiv;

2) certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, după caz;

3) certificat despre experiența similară în domeniul solicitat pe parcursul a doi ani anteriori, semnat de către conducător;

4) certificat despre asigurarea cu personal calificat și experimentat (cel puțin 3 ani cu experienţă în domeniu), în cazul în care operatorii economici care se ocupă nemijlocit cu elaborarea produselor informaționale (programelor de calculator), semnat de către conducător;

5) certificate sau recomandări care confirmă poziția, experiența și reputația operatorului economic în domeniu;

6) alte documente prevăzute de legislație care sunt necesare pentru încheierea contractului de achiziție a bunurilor, precum şi normativele tehnice.

Secțiunea a 2-a

Achiziționarea lucrărilor și/sau serviciilor

89. La procedura de achiziționare a lucrărilor ordinare se admit operatorii economici a căror calificare se confirmă prin următoarele documente:

1) extras din Registrul de stat al persoanei juridice;

2) certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, după caz;

3) licența pentru desfășurarea activității respective, după caz;

4) certificat despre existența personalului calificat pentru îndeplinirea lucrărilor stabilite;

5) certificat despre asigurarea cu personal calificat și echipament necesar, care garantează executarea lucrărilor solicitate, semnat de către conducător și contabilul-șef;

6) certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența și reputația operatorului economic în domeniu;

7) alte documente prevăzute de legislația care sunt necesare pentru încheierea contractului, precum şi normativele tehnice.

90. La procedura de achiziții a serviciilor ordinare se admit operatorii economici a căror calificare se confirmă prin următoarele documente:

1) certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA, după caz;

2) alte documente prevăzute de legislația care sunt necesare pentru încheierea contractului, precum şi normativele tehnice.

IX. ATRIBUIREA ȘI ÎNCHEIEREA

CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

91. Grupul de lucru atribuie contractul de achiziții ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

92. Grupul de lucru stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire.

93. Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, grupul de lucru are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

1) prețul cel mai scăzut;

2) costul cel mai mic, se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viață;

3) cel mai bun raport calitate-preț, include, de regulă, un element de preț sau de cost. În situația în care întreprinderea inițiază o procedură de achiziție cu buget fix în care elementul de preț sau de cost este un preț sau cost fix, factorii de evaluare se referă numai la aspectele calitative ale bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul achiziției;

4) cel mai bun raport calitate-cost, se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu și/sau sociale în legătură cu obiectul contractului de achiziții.

94. Criteriile de atribuire prevăzute la pct.93 subpct.3) și 4) includ:

1) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice și funcționale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toți utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu și inovatoare, precum și comercializarea și condițiile acesteia;

2) organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;

3) serviciile post-vânzare, asistența tehnică și condițiile de livrare, cum ar fi data livrării, procesul de livrare și termenul de livrare sau de finalizare.

95. Grupul de lucru este obligat să informeze operatorii economici despre rezultatele procedurii de achiziție, inclusiv despre motivele respingerii ofertelor sau, după caz, anulării procedurii de achiziție.

96. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menționat explicit în anunțul de participare.

97. După desemnarea câștigătorului achiziției, urmează încheierea contractului de achiziționare a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care au constituit obiectul achiziției desfășurate. La încheierea contractului de achiziții se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

98. Prin derogare de la pct.97, dacă în procesul negocierii contractului între întreprindere și operatorul economic vor apărea condiții, prevederi contractuale dezavantajoase întreprinderii, aceasta este în drept, prin intermediul grupului de lucru, să anuleze procedura de achiziție și să inițieze una nouă.

99. În contract se va specifica faptul că contractul este încheiat ca urmare a procedurii de achiziție desfășurate, precum și numărul și data procesului-verbal în care au fost consemnate rezultatele examinării ofertelor.

100. Contractul de achiziție va fi încheiat în condițiile prevăzute în invitația de participare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data desemnării ofertantului câștigător.

X. PROCEDURA DE CONTESTARE

101. Rezultatele achizițiilor pot fi contestate la fondator în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțării lor.

102. Litigiile cu privire la achiziții se soluționează în instanța de contencios administrativ competentă. Secretar al Consiliului orăşenesc                                               Sv