Regulamentul de organizare şi funcţionare primăriei

                                                                                                                                                                           Anexă:

                                                                                                                              la decizia  CO Anenii Noi

                                                                                                                    nr. 5/12 din 11  decembrie 2020

                                                        REGULAMENT

                 de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului Anenii Noi

                                         Capitolul I.  Dispoziţii Generale

1.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului Anenii Noi ( denumit în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art.40 alin.(1) din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Primăriei ca structură funcţională ce asistă Primarul oraşului Anenii Noi în exercitarea atribuţiilor sale legale.

2. Primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului orăşenesc Anenii Noi, împreună cu personalul primăriei, asigură soluţionarea operativă a problemelor oraşului, gestionează şi răspund de treburile publice, în interesul locuitorilor oraşului şi satelor: Albiniţa, Beriozchi, Hîrbovăţul Nou, Ruseni, Socoleni.

3. Primăria or. Anenii Noi activează în sediul situat pe adresa: MD-6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov,6.

4. Finanţarea  Primăriei  or. Anenii Noi se asigură din bugetul oraşului, din impozitele şi taxele locale instituite potrivit legii, şi alte venituri proprii.

                               Capitolul II.  Organizarea Primăriei. Structura organizatorică

5. Structura organizatorică a primăriei or. Anenii Noi este stabilită prin organigrama şi statele de personal ale primăriei.

6. Organigrama şi statele de personal ale primăriei or. Anenii Noi, sunt aprobate la propunerea primarului prin decizia Consiliului orăşenesc Anenii Noi, în conformitate cu prevederile art.14 alin (2) lit.1) şi art. 29 alin.(1) din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală.

7.  Consiliul orăşenesc Anenii Noi, la propunerea primarului, modifică organigrama şi statele primăriei, în funcţie de necesităţile şi priorităţile de dezvoltare social-economică a municipiului, precum şi reieşind din necesităţile de performanţă instituţională.

8.  Condiţiile numirii, angajării, promovării , sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile salariaţilor (funcţionari, personal de specialitate, personal tehnic), alte aspecte referitoare la raporturile de muncă, sunt reglementate  de legislaţia în vigoare.

                                      Capitolul III. Funcţionarea Primăriei                                                          

Primăria

9. Conducerea generală a primăriei este exercitată de către primar.

10. Primăria, ca structură funcţională, are următoare atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de decizii ale Consiliului orăşenesc şi proiecte de dispoziţii ale primarului, aduce la cunoştinţă publică deciziile Consiliului orăşenesc şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;

b) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a oraşului;

c) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale al căror fondator  este Consiliul orăşenesc;

d) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atât în cadrul primăriei, cât şi în teritoriul administrat;

e) contribuie la elaborarea proiectului de buget al oraşului pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare Consiliului orăşenesc;

f) asigură executarea bugetului orăşenesc, în conformitate cu deciziile Consiliului orăşenesc Anenii Noi, şi respectarea prevederilor legale;

g) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului;

h) asistă secretarul Consiliului orăşenesc în îndeplinirea  atribuţiilor conform legii.

11. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul Regulament.

12. Personalul primăriei or. Anenii Noi are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa legii 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de demnitate publică, aflate sub incidenţa Legii 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii 768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului Muncii.

Primarul

13. Primarul oraşului Anenii Noi este autoritate reprezentativă a populaţiei oraşului şi executivă a Consiliului orăşenesc Anenii Noi.

14. Primarul îşi exercită atribuţiile în baza art. 29 al Legii 436/2006  privind administraţia publică locală, inclusiv:


a) asigură executarea deciziilor consiliului orăşănesc;

b) încheie, în baza deciziei consiliului orăşenesc şi în condiţiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului public sau privat al oaşului şi satelor;
c) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului orăşenesc;
d) numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la perfecţionarea profesională;
e) stabileşte atribuţiile viceprimarilor;
f) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;
g) exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul oraşului şi informează consiliul orăşenesc despre situaţia existentă;
h) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;
i) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din târguri, pieţe,  parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
j) propune consiliului orăşenesc schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;
k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
n) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
o)  reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
p)  prezintă consiliului orăşenesc, anual şi ori de cître ori este necesar, rapoate cu privire la situaţia social-economică a oraşului;
q) înregistrează asociaţiile obşteşti, care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
r) exercită, în numele consiliului orăşenesc, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea de custodie, coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului;
s) asigură executarea deciziilor consilului orăşenesc întru  implementarea  politicii  gender în localitate, colaborează în acest scop cu instituţiile statale şi organizaţii internaţionale; coordonează activitatea  unităţii gender din cadrul primăriei; examinează plângerile persoanelor care se consider victim ale discriminării; contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea discriminării;

ş) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului orăşenesc, în condiţiile legii;
t)  constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;
ţ) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
u) propune consiliului orăşenesc consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
v) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;
w) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea;
15. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul orăşenesc Anenii Noi.

Viceprimarii

1. Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite prin dispoziţia primarului. Atribuţiile stabilite trebuie să fie în corespundere cu domeniile de competenţă şi cu organigrama primăriei, aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Anenii  Noi.

2. Viceprimarii exercită următoarele atribuţii de bază:

a) cordonează, organizează şi controlează activitaţile în domeniile de competenţă;

b) conduc, organizează şi controlează activitatea personalului din subordine, conform organigramei primăriei, aprobate de Consiliul orăşenesc Anenii Noi;

c) coordonează şi controlează întocmirea de către personaluldin subordibne a documentelor şi materialelor analitice, notelor informative necesare pentru sedinţele Consililului orăşenesc;

d) paricipă în procesul de elaborare a proiectelor de decizii şi de dispoziţii întocmite de către personalul din subordine;

e) elaborează proiectele de decizii şi de dispoziţii, care se referă la domeniile lor de competenţă;

f) administreeză activitatea comisiilor/consiliilor instituite pe lângă primăria oraşului, care se referă la domeniile sale de competenţă;

g) colaborează cu instituţiile bugetare finanţate din buugetul oraşului, cu întreprinderile municipal şi alte întreprinderi a cărui fondator este Consiliul orăşenesc şi coordonează activităţile acestora, care se referă la domeniile sale de competenţă;

h) exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţiile primarului oraşului şi/sau prin Deciziile Consiliului orăşenesc, pentru a asigura exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţă;

j) participă la şedinţele Consiliului orăşenesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

k) exercită controlul asupra îndeplinirii dispoziţiilor emise de primar şi a deciziilor aprobate de Consiliul orăşenesc;

l) exercită în baza dispoziţiei primarului, atribuţiile primarului oraşului în absenţa acestuia

( concediu de odihnă, comcediu medical, detaşare, ect).

Domeniul economie şi infrastructură

1. Participă la elaborarea strategiilor şi politicilor ce ţin de activitatea în domeniul  construcţiilor,  infrastuctură inginerească şi   de drumuri, gospodărie comunală.

2. Controlează şi este responsabil de starea tehnică a instituţiilor bugetare, examinează adresările întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de problemele: construcţe, iliuminat stradal, apa şi canalizare, drumuri.

3. Este responsabil de organizarea comerţului în zone publice, monitorizează permanent situaţia în domeniu comerţului şi prestări servicii în or. Anenii Noi.

Viceprimarul :

a) asigură şi este responsabil de măsurile stabilite de primărie şi Consiliul orăşenesc cu privire la protecţia mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;

a) asigură şi este responsabil de măsurile stabilite de primărie  în domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului;

b) asigură, verifică şi răspunde de executarea actelor aprobate de Consiliul orăşenesc în domeniul: economic ( IMM); protecţia mediului; apă şi sanitaţie; infrastructura drumuri;iluminat public; transport public;

c)  asigură ordinea şi liniştea publică prin intermediul colaboratorilor poliţiei, al gărzii populare, al serviciilor protecţie civilă, în condiţiile legii;

d) coordonează activitatea IM a primăriei cu Consiliul orăşenesc;

e) acordă audienţă cetăţenilor în problemele ce ţin de activitatea serviciilor publice, comunale, construcţie drumuri, pieţe, centre comerciale;

f) elaborează proiecte de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului orăşenesc şi Primarului, în domeniul  său  de  activitate.

g)participă la şedinţele Consiliului orăşenesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

i) exercită, în baza dispoziţiei primarului, atribuţiile primarului în absenţa acestuia ( concediu de odihnă, concediu medical, detaşare, suspendare, delegare, ect.)

Domeniul   educaţie, social, cultură, tineret

1. Participă la elaborarea strategiilor şi politicilor  în domeniul  social, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social în cadrul primăriei or. Anenii Noi.

2. Contribuie la elaborare proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului orăşenesc şi primarului în domeniul educaţie, social, cultură şi tineret.

3. Controlează şi este responsabil de starea tehnică a instituţiilor bugetare, examinează adresările întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi ale cetăţenilor ce ţin de problemele: sociale, educaţie, cultură, tineret.

Viceprimarul:

a) asigură şi este responsabil de măsurile stabilite de primărie şi Consiliul orăşenesc cu privire la protecţia socială a actorilor din societate,  potrivit legislaţiei în vigoare;

b) asigură şi este responsabil de măsurile stabilite de primărie  în domeniul educaţie timpurie, educaţie extraşcolară;

c) asigură, verifică şi răspunde de executarea actelor aprobate de Consiliul orăşenesc în domeniul administrativ-social, tineret, cultură, dezvoltarea  civică a tineretului; 

e)  coordonează activitatea  diasporei şi ONG  cu  primăria, cu Consiliul orăşenesc;

f)  acordă audienţă cetăţenilor în problemele ce ţin de activitatea de domeniu;

g) elaborează proiecte de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului orăşenesc şi Primarului, în domeniul de activitate

h)  participă la şedinţele Consiliului orăşenesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;

i) execută îndeplinirea dispoziţiilor emise de primar şi a  deciziilor  aprobate de Consiliul orăşenesc Anenii Noi;

î) exercită, în baza dispoziţiei primarului, atribuţiile primarului în absenţa acestuia ( concediu de odihnă, concediu medical, detaşare, suspendare, delegare, ect.)

 Secretarul Consiliului orăşenesc Anenii Noi

18. Secretarul Consiliului orăşenesc Anenii Noi este şi secretar al oraşului Anenii Noi.

19. Desemnarea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului orăşenesc Anenii Noi se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

20. Secretarul Consiliului se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr. 158/2008   privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

21. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului orăşenesc Anenii Noi se face de către primarul oraşului, în baza Deciziei Consiliului orăşenesc Anenii Noi.

22. Pe durata concediului sau a lipsei secretarului pe motive întemeiate, Consiliul orăşenesc poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

23. Secretarul Consiliului orăşenesc Anenii Noi îşi îndeplineşte atribuţiile de bază, sub autoritatea primarului, conform prevederilor art.39 din Legea nr.436/2006  privind administraţia publică locală, inclusiv:

a) asigură înştiinţarea convocării Consiliului orăşenesc Anenii Noi;

b) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul orăşenesc Anenii Noi.

c) participă la şedinţele Consiliului orăşenesc Anenii Noi;

d) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile aprobate;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de Stat al actelor locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

f) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actelor emise de consiliul orăşenesc;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului orăşenesc şi de  dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

i) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

î) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor Consiliului orăşenesc Anenii Noi;

j) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

26. În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art. 139 alin.(1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de  cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

27. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul orăşenesc ori de primar.

                                      PERSONALUL  PRIMĂRIEI

                                                  Arhitect-şef

28.Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Asigură respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul  urbanismului şi a amenajării teritoriului.

2. Avizează documentaţia de amenajare a teritoriului şi celei urbanistice, precum şi a proiectelor tuturor obiectelor amplasate în limita teritoriilor administrative.

3. Dirijează activitatea serviciului geodezic în vederea eliberării în modul stabilit a autorizaţiilor pentru realizarea lucrărilor de prospecţiuni topografo-geodezice şi de cercetare tehnico-geologică.

4. Organizează expertiza de stat a proiectelor şi compartimentelor urbanistice elaborate, a proiectelor obiectelor de construcţie noi, contribuie la realizarea politicii statului privind menajarea teritoriului şi urbanismului, ameliorarea aspectului arhitectural şi estetic al urbei.

5. Organizează derularea concursurilor de arhitectură şi urbanism pentru promovarea proiectelor de sistematizare, precum şi a proiectelor diferitelor edificii.

6. Poartă răspundere pentru adoptarea hotărârilor adecvate în domeniul amenajării teritoriului urbanismului şi arhitecturii în limitele teritoriului primăriei Anenii Noi, efectuează controlul asupra implementării prevederilor planului urbanistic al oraşului.

7. Elaborează proiecte de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului orăşenesc şi Primarului, în domeniul de activitate, duce registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construcţii şi certificatelor de urbanism.

8. Constată  şi întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii administrative conform Codului contravenţional, în domeniul său de activitate.

9. Propune soluţii coloristice pentru clădiri şi construcţii, iluminare exterioară, de creare a spaţiilor  verzi şi altor elemente ce definesc aspectul exterior al construcţiilor urbane.

10. Întocmeşte planuri de amenajare urbanistică a străzilor şi cartierelor oraşului, conform specificului amplasării.

11. Eliberează, potrivit legislaţiei în vigoare certificate de urbanism, autorizaţii de construcţie şi amplasate, desfiinţare, schimbare a destinaţiei, etc.

12. Asigură accesul public la registrele certificatelor de urbanism şi autorizaţiile de construire/ desfiinţare.

13. Conlucrează cu specialistul  în problemele reglementării regimului funciar în problemele privind organizarea teritoriului, atribuirea terenurilor, perfectarea documentelor cadastrale.

14. Emite prescripţii şi controlează executarea lor referitor la problemele de arhitectură, urbanism şi construcţii;

15. Consultă  personalul primăriei, consilierii locali, populaţia, în problemele de planificare urbanistică şi amenajare a teritoriului;

16. Coordonează activităţile care se referă la domeniul său de competenţă cu primarul, viceprimarul în a cărui subordine  se află, conform organigramei primăriei, aprobate de Consiliul orăşenesc.

17. Arhitectul-şef exercită şi alte atribuţii, care se referă la domeniul său de competenţă, stipulate în actele legislative şi normative în vigoare, în fişa de post, regulamentele şi regulile interne ale primăriei, execută însărcinările date de primar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

                                                    Contabil- şef

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Efectuează prognoza bugetului oraşului la partea de venituri şi cheltuieli.

2. Este responsabil de organizarea evidenţei contabile a executării bugetului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. Asigură efectuarea  decontărilor, ce apar în procesul executării devizului de cheltuieli, cu bugetul de nivelul II pentru împrumuturile şi mijloacele primite şi transmise, cu băncile comerciale pentru creditele contractate.

4. Asigură controlul asupra deconectărilor cu furnizorii pentru mărfurile şi serviciile prestate.

5. Exercită controlul asupra corectitudinii perfectării documentelor şi a caracterului legitim al operaţiunii efectuate, întocmeşte şi totalizează cheltuielile efective a instituţiilor pe compartimente.

6. Asigură păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi a calculelor  de deviz, precum şi predarea lor la arhivă în modul stabilit.

7. Contribuie la elaborarea prognosticurilor dezvoltării socil-economice a oraşului, proiectelor de acte normative înainte spre adoptare consiliului orăşenesc şi primarului, în domeniul său de activitate.

8. Analizează şi prezintă spre examinare comisiei consultative de specialitate şi Consiliului orăşenesc informaţia privitor la acumularea veniturilor, inclusiv a impozitelor şi taxelor locale, mersul executării părţii de cheltuieli ( inclusiv la necesitate pe fiecare instituţie bugetară finanţată din bugetul orăşenesc.

9. Elaborează proiecte de decizii şi dispoziţii care se referă la domeniul  său de competenţă.

                                            Specialist principal ( pentru planificare)

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.  Efectuează elaborarea şi administrarea bugetului pe programe la partea cheltuielilor a instituţiilor subordonate Primăriei oraşului Anenii Noi.

2. Elaborarea devizelor de cheltuieli, calculelor la devizele de cheltuieli şi tarificării specialiştilor  instituţiilor subordonate Primăriei.

3. Exercită executarea legislaţiei în vigoare ce ţine de structura statelor de personal, aplicării claselor de salarizare pentru personalul de conducere şi specialiştilor din aparatul  şi instituţiilor subordonate Primăriei.

4. Prezintă  darea de seamă lunar, trimestrial şi anual privind salarizarea, raportul privind  statele şi  efectivul de personal din instituţiile  publice din subordinea Primăriei, Direcţiei pentru statistică a raionului Anenii Noi.

5. Pregăteşte informaţiile , solicită  Direcţiei generale finanţe Anenii Noi despre salarizarea , tarificarea specialiştilor instituţiilor din subordinea Primăriei şi statelor de personal.

6. Participă l elaborarea pronosticurilor dezvoltării social-economice  în domeniul de activitatea respectivă, contribuie  la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare consiliului orăşenesc  şi primarului, în domeniul său de activitate.

7. Participă la procesul de elaborare a proiectului de decizie privind statele primăriei şi ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul orăşenesc şi duce evidenţa indicilor de reţea, state şi contingente.

8. Efectuează analiza executării bugetului pe partea veniturilor şi cheltuielilor  a bugetului orăşenesc, prezintă  Consiliului orăşenesc proiectul deciziei privind operarea modificărilor în planul veniturilor şi cheltuieli.

                      Specialist principal ( în economie şi perceperea fiscală) 

Sarcinile de bază:

1. Dirijează  activitatea Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL), conform legislaţiei fiscale, în modul şi forma stabilită în Regulamentul privind SCITL din cadrul primăriei şi Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor  şi taxelor locale administrate de SCITL din cadrul primăriei.

2. Monitorizează procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin SIA Cadastral Fiscal şi a procesului de încasare şi predare a mijloacelor băneşti.

3. Asigură efectuarea acţiunilor necesare privind administrarea eficientă a procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin SIA  „Cadastrul Fiscal” şi a procesului de încasare şi predare a mijloacelor  băneşti prin SIA „Stingerea obligaţiunilor fiscale”.

4. Examinează petiţiile, cererile şi reclamaţiile, în modul stabilit de legislaţie, la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, să elibereze certificate ce atestă lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la plăţile administrate, să primească şi să înregistreze cereri , comunicări şi alte informaţii despre încălcările fiscal şi să le verifice, după caz.

5. Să efectuieze, inclusiv la cererea contriuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite  în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscal, urmează a fi restituite.

6. Să nu divulge informaţiile care constituie secret fiscal.

7. Participă la elaborarea proiectului bugetului anual al oraşului, la capitolul inpozitele şi taxele locale.

8. Coordonează şi este responsabil de activitatea perceptorilor fiscali, duce evidenţa chitanţelor şi este responsabil de păstrarea lor..

9. Constată şi întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii administrative conform codului contravenţional, în domeniul său de activitate.

                                                 Contabil

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu Legea Contabilităţii  cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilăşi raportarea financiară în sistemul bugetar.

2. Asigură calcularea în termenul stabilit  salariul personalului instituţiilor deservite, este responsabil de nota de contabilitate nr.1 şi nr.5.

3. Prezintă darea de seamă la Fondul Social forma nr.4 BAAS şi a medicinii asigurate nr.08 MED.

4. Asigură controlul asupra decontărilor cu titularii de avans este responsabilă de nota de contabilitate nr.8.

5. Întocmeşte şi prezintă, în termini stabiliţi darea de seamă contabilă la Inspectoratul Fiscal territorial Anenii Noi privind plăţile în buget.

6. Asigură păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor precum şi predarea lor la arhivă în modul stability.

7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului orăşenesc şi primarului, în domeniul său de activitate.

                               Specialist   principal ( în probleme juridice)

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Reprezintă Consiliul orăşănesc, Primarul în modul stabilit  de lege, în instanţele de judecată, arbitrare, procuratură, poliţie şi altor organe şi organisme, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, conform sferei proprii de atribuţii şi competenţe, abilitărilor şi cerinţelor imperative ale legislaţiei în vigoare.

2. Întocmirea şi promovarea de acţiuni în vederea sesizării instanţelor judecătoreşti.

3. Analizează şi avizează contractele pe care Primăria oraşului Anenii Noi le încheie cu diferiţi agenţi economici, redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractual.

4. Monitorizează executarea hotărârilor judecătoreşti ramase defititive în cauzele pe care le-a instrumentat.

5. Acordă asistenţă juridică personalului Primăriei oraşului Anenii Noi, consilierilor locali.

6. Participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Orăşenesc Anenii Noi.

7. Examinează şi propune variante de soluţionare a corespondenţei în termenii stabiliţi de legislaţiei, parvenite în adresa autorităţii publice locale.

8. Elaborează  dispoziţii,  proiecte de decizii, care se adoptă de către autoritatea publică locală.

9. Asigură  legalitatea deciziilor adoptate de Consiliul orăşenesc şi dispoziţiilor  emise de primarul oraşului, prin avizarea prealabilă a proiectelor de decizii/dispoziţii elaborate.

10. Participă la negocierea divergenţelor contractual în care este implicată Primăria oraşului Anenii Noi.

11. Duce evidenţa operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată, întreprinde măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti.

12. Monitorizează permanent modificările legislaţiei, aplicabile activităţii primăriei, personalului acesteia, Consiliului orăşenesc, şi face propuneri în consecinţă, înformează primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului orăşenesc şi personalul primăriei cu privire la aceasta.

13. Specialistul jurist exercită  şi alte atribuţii, care se referă la domeniul său de competenţă, stipulate în actele legislative şi normative în vigoare, în fişa de post, regulamentele şi regulile interne ale primăriei, execută însărcinările date de primar, în conformitate cu legislaţia.

                     Specialist principal ( în problemele perceperii fiscale) -2

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Monitorizează procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin SI Cadastral fiscal.

2. Asigură efectuarea acţiunilor necesare privind administrarea eficientă a procesului de administrare a impozitului pe bunurile imobiliare prin SIA “Stingerea obligaţiunilor fiscale”.

3. Ţine evidenţa contribubililor, ale căror obligaţii fiscal sunt calculate de SCITL, precum şi evidenţa acestor obligaţii fiscal, inclusive a restanţelor, să transfere la buget sumele incasate ca impozite, taxe, majorări de întârziere ( penalităţi), amenzi, conform legislaţiei fiscale, în modul şi forma stabilită în Regulamentul privind  SCITL din cadrul primăriei şi Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de SCITL  din cadrul primăriei.

4. Întocmeşte avizele de plată a obligaţiilor fiscale.

5. Remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscal, precum şi deciziile emise de SCITL.

6. Exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale, contribuie la tragerea la răspudere pentru încălcări fiscale.

7. Informează contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscal, despre drepturile şi obligaţiile lui;

8. Informează contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective.

9. Elaborează proiectele de acte normative înaintate spre adoptare consiliului orăşenesc şi primarului, în domeniul său de activitate.

                 Specialist principal (pentru reglementarea regimului funciar )

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Este responsabil de domeniul funciar, duce evidenţa de stat a tuturor terenurilor de pământ şi deţinătorilor acestora pe teritoriul oraşului precum şi a actelor juridice ce prevăd relaţiile funciare dintre deţinători şi UAT.

2. Întocmeşte şi realizează politici locale în domeniul funciar.

3. Asistă şi coordonează toate tipurile de lucrări cadastrale efectuate pe terenurile amplasate pe teritoriul localităţii.

4. Duce evidenţa folosirii terenurilor şi respectarea legislaţiei funciare indiferent de domeniu şi tipul de proprietate a terenurilor.

5. Inţiază şi coordonează lucrările complexe de delimitare a proprietăţii publice precum şi de înregistrare în REgistrul Bunurilor Imobile a bunurilor publice.

6. Examinează Litigiile funciare apărute între deţinătorii de terenuri în limitele competenţei şi propune soluţii pentru rezolvarea acestora.

7. Contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative înaintate spre adoptare Consiliului  orăşenesc şi primarului, în domeniul  funciar.

8. Perfectează şi eliberează adeverinţe/ certificate privind  lipsa/existenţa terenului pe teritioriul localităţii.

        Specialist principal ( în problemele tineretului, sport şi recrutare)

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Este responsabil de evidenţă general a tineretului din or. Anenii Noi, prin colaborare cu instituţiile  de învăţământ din teritoriu, agenţii economici, ONG-urilor, etc., este responsabil de elaborarea programemor de antrenare a tineretului în viaţa social-culturală a oraşului.

2. Controlează şi coordonează activitatea tuturor cluburilor pentru tineret din oraş, acordându-le, support logistic, inclusive educative în activitatea lor.

3. Întreprinde măsuri de atragere a tineretului în diverse activităţi cultural, sportive, cluburi specializate, contribuie la organizarea odihnei tineretului de către instituţiile cultural şi de învăţământ la nivelul lor organizatoric.

4. Monitorizează permanent modificările legislaţiei, aplicabile primăriei, personalului, Consiliului orăşenesc, şi face propuneri în consecinţă, informează primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului orăşenesc.

5. Este responsabil de evidenţa şi monitorzarea recruţilor.

6.Este responsabil de securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul Primariei Anenii Noi.

                               Specialist superior în probleme investiţionale

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Identifică domenii şi programe, precum şi proiecte cu finanţare europeană, internaţională sau naţională, corespunzătoare cerinţelor comunităţii locale şi realizează completarea cererilor de finnţare în vederea obţinerii finnţărilor necesare.

2. Elaboreză şi fundamentează bugetele necesare implementării proiectelor, asigură relaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, în vederea îndeplinirii scopurilor şi rezultatelor proiectelor.

3. Întocmeşte rapoarte către instituţiile abilitate cu date, informaţii şi documente prevăzute în procedurile de finanţare.

4. Reprezintă instituţia, în legătură cu derularea proiectelor, în reaţiile directe cu partenerii de proiect, cu firmele şi instituţiile implicate în implementarea activităţiilor proiectelor, realizează diferite analize pentru evidenţierea factorilor favorabili şi nefavorbili derulării proiectelor, atât în mediul intern, cât şi în mediul extern.

5. Elaborează şi propune strategii de comunicare şi management la nivel intra/inter-instituţional şi informează sistematic Consiliului orăşenesc şi Primarului oraşului cu privire la stdiul derulării proiectelor şi la rezultatele obţinute.

                                            Administrator

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Administrarea sediului primăriei;

2. Asigurarea  activităţilor de pază a sediului primăriei, efectuarea activităţilor de curăţenie a încăperilor, a întregului mobilier din sediul primăriei, a teritoriului adiacent/aferent Primăriei;

3. Asigurarea bunei funcţionari a reţelelor inginereşti în sediului primăriei şi prezentarea  în timp  a cererii  privind necestitatea lucrărilor de reparaţie;

4. Asigurarea şi prezentarea în timp util a listei de necesităţi pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul său de competenţă;

     5. Asigurarea securităţii  antiincediare a sediului primăriei, buna funcţionare a echipamentelor

     destinate stingerilor de incendii.

                                Îngrijitor al încăperilor de serviciu

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Asigură curăţenia în încăpoerile repartizate ( birou, sala, coridoare, scări), curăţenia ferestrelor şi mobilierului din încăperi.

2. Asigură dezinfectarea zilnică ori de câte ori este necesitate în încăperile instituţiei.

3. Îngrijitorul încăperilor de serviciu exercită şi alte atribuţii, care se referă la domeniul său de activitate, stipulate în actele legislative şi normative în vigoare, în fişa de post, regulamentele şi regulile interne ale primăriei, execută însărcinările deate de conducerea instituţiei, în conformitate cu legislaţia.

                                      Conducător auto ( şofer)

Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Menţinerea unităţii de transport în stare funcţională, ce presupune:

a) efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filter, dresarea elementelor ce necesită această operaţiune;

b) exploatarea autovehicului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia.

2. Este obligat să asigure securitatea la traffic, să cunoască şi să respecte prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, în traffic intern şi internaţional.

3. Răspunde personal de itegritatea autovehiculului pe care îl are în primire, de cheltuirea judicioasă a carburanţilor.

4. Însuşeşte şi respect normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.

5. Este obligat să se prezinte la serviciu în stare corespunyătoare, ( ţinută vestimentară, odihnit şi fără să fie sub influenţa băuturilor alcoolice).

                           Reguli de activitate a primăriei or. Anenii Noi,

în contextul deservirii şi prestării serviciilor publice în cadrul Ghişeului Unic

 1. Activitatea de deservire a populației de către primăria or. Anenii Noi în vederea eliberării actelor solicitate se desfășoară  în strictă concordanță cu:

Legea nr.436/2006 privind administraia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie, Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 100/2017 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, precum și alte acte normative în vigoare, decizii ale consiliului  orăşenesc, dispoziții ale primarului.

 •  Primăria or. Anenii Noi î-și desfășoară activitatea  zilnic, cu programul de lucru  8.00 – 17.00, având zile de odihnă Sîmbăta și Duminica, cu excepția cazurilor prevăzute de legislație.
 • Actele solicitate de către cetățeni  se eliberează  după următorul regim și termen:
 • regim de urgență în termen de 1 oră.
 • regim normal în termen de   24 ore
 • Eliberarea actelor se efectuează prin depunerea cererii tip aprobată de către primarul or. Anenii Noi.
 • Eliberarea  actelor  se efectuează contra plată, aprobată prin  Decizie separată a Consiliului orăşenesc Anenii Noi.

SPECIALIȘTII DE SERVICIU ÎN CADRUL GHIȘEULUI  AU URMĂTOARELE ATRIBUȚII ȘI EXIGENȚE:

În cadrul ghișeului unic activează  doi specialiști din primăria or. Anenii Noi, care

 • acordă informația solicitată de către cetățeni (verbal)
 • primesc și eliberează acte emise de primărie cu înregistrarea acestora.
 • duc evidența înregistrărilor  intrare/ieșire.
 • primesc și înregistrează dovada achitării serviciilor prestate.
 • îndeplinesc și alte atribuții care au ca scop deservirea calitativă și conformă a populației.
 • Regimul de GHIȘEU UNIC  :
 • pentru solicitarea actelor cetățenii depun cerere, cu anexarea copiei buletinului de identitate sau procurii,confirmării de plată,  cererea fiind înregistrată în registrul de evidență a cererilor.
 • după depunerea cererilor și înregistrarea  acestora specialistul eliberează, talonul de confirmare a înregistrării cu indicarea orei și datei eliberării actelor solicitate.
 • la primirea actelor solicitate cetățeanul prezintă talonul care confirmă depunerea cererii cu numărul și data stabilită.

                              Capitolul IV. Disciplina Muncii

1. În scopul sporirii calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie în cadrul Primăriei oraşului Anenii Noi, personalul trebuie să respecte următoarele norme de conduit morală şi profesională:

a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să  apere în mod loial prestigiul instituţiei, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acesteia;

c) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care primăria este parte;

d) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

e) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau  juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva Primăriei şi Consiliului orăşenesc, dacă nu au atribuţii în acest sens.

2. În relaţiile cu salariaţii Primăriei, precum şi cu personele fizice sau juridice, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, buna credinţă, corectitudine şi amabilitate, având obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii acestora, prin expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor sesizări sau plângeri.

3. Salariaţii au obligaţia să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.

4. În îndeplinirea  sarcinilor de serviciu salaraţii au oblligaţia de a respcta demnitatea funcţiei publice, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricarui conflict.

5. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată de către Primarul or. Anenii Noi să participe la activităţi sau dezbateri publice, sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.

6. Atunci cand salariaţii Primăriei, reprezintă interesele în cadrul altor organizaţii, instituţii sau cu prilejul unor conferinţe sau alte activităţi, aceştea au obligaţia să creeze/promoveze imagiinea favorabilă a instituţiei, să nu exprime opinii personale privind diferite aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

7. În activitatea de luare de decizii, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori acţiuni de control, salariaţii au obligaţia de afolosi prerogativele funcţiei pe care o deţin numai în scopurile prevătzute de lege.

8. În cazul în care saşlariaţii, în exercitarea atribuţiilor pe care le au, se află în situaţia unui conflict de interese, acestia vor anunţa imediat conducerea Primăriei, pentru a luza măsurile de rigoare.

9. Angajaţii Primăriei oraşului Anenii Noi au obligaţia să folosească timpul de lucru şi bunurile instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţii aferente funcţiei pe care o deţin.

                                    Stimulări pentru succese în muncă

1. Pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor, manifestarea spiritului  de iniţiativă, pentru activitate îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public, pot fi aplicate stimulări sub formă de:

a) premiu;

b) mulţumire

c) diplomă de onoare

2. Pentru succese deosebite în activitate, merite faţă de societate şi faţă de stat, salariaţii pot fi înaintaţi pentru a fi decoraţi cu distincţii de stat.

3. Stimulările se aplică de către persoana/organul care are competenţă legală de numire în funcţie printr-un act administrativ.

4. Stimulările se înscriu în carnetul de muncă şi în dosarul personal al funcţionarului public.

                                            Sancţiuni disciplinare

1. Încălcarea disciplinei de muncă este compatibilă cu aplicarea măsurilor de influenţă disciplinară sau obştească, precum şi aplicarea altor sancţiuni prevăzute de legislaţia muncii.

2. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, administraţia aplică faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertisment;

b) mustare;

c) mustrare aspră;

d) suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în decursul a doi ani;

e) destituire din funcţia publică;

f) retrogradarea în funcţie şi/sau în grad de calificare;

g) concedierea

3. Sancţiunea disciplinară se aplică de către persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie.

4. Aplicarea/revocarea sancţiunii disciplinare se efectueză în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

5. Actul administrativ de sancţionare disciplinară poate fi atacat de către salariat în instanţa de contencios administrativ în modul stabilit de lege.

                                                     Capitolul V.

Repartizarea  timpului de muncă în cadrul săptămânii este uniformă şi constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de odihnă, inclusiv:

     Luni – vineri  8.00-17.00.

     Zile de odihnă: sâmbătă şi duminică

Administraţia este obligată să ducă evidenţă prezentării şi plecării de la lucru a salariaţilor. Reducerea timpului de lucru se efectuează numsi în cazurile lipsei condiţiilor de activitate, situaţiilor exepţionale ori în alte cazuri ce necesită o asemenea măsură.

Secretar al CO Anenii Noi                               Svetlana Basarab