Anexa la

procesul-verbal nr.5/11

din 12.12.2007

Regulament

privind organizarea şi funcţionarea primăriei or. Anenii Noi

 1. Primăria or.Anenii Noi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu drept de persoană juridică pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor în limitele competenţelor ce revin primarului şi aparatului său în temeiul Legii privind administraţia publică locală şi actelor normative.

Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale primăriei se realizează de către primar sau de către persoana desemnată de acesta.

Exercitarea capacităţii juridice cu drept public aparţine numai primarului.

 1. Primăria are sediul în or. Anenii Noi. Sediul primăriei este proprietate publică, aflat în administrarea acesteia.
 2. Conducerea generală a primăriei se exercită de către primar.

Atribuţiile primarului

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 alin(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriu următoarele atribuţii de bază:

 1. asigură executarea deciziilor consiliului raional;
 2. propune, în condiţiile Legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
 3. numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională în bază de contract;
 4. stabileşte atribuţiile viceprimarului;
 5. asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobarea consiliului local;
 6. exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă.
 7. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;
 8. exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement, şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
 9. propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;
 10. conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stării civile, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
 11. eliberează autorizaţiile ţi licenţele prevăzute de lege;
 12. asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
 13. asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
 14. reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
 15. prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului.
 16. înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
 17. exercită în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
 18. coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de unitatea publică din teritoriul oraşului.
 19. asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism, şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii.
 20. constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;
 21. ia măsuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentanţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri care atentează la ordinea şi liniştea publică;
 22. propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în problemele locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări.
 23. stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului uman.
 24. ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epititoţiilor şi epizootilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;
 25. sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

Dispoziţiile cu caracter normativ se remit în termen de 5 zile după semnare, direcţiei teritoriale control administrativ şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţa publică.

Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate.

În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului, pe întreaga durată a absenţei sale.

Primăria are un aparat de lucru condus de primar.

Aparatul primăriei îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului.;
 2. aduce la cunoştinţa publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;
 3. colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a oraşului;
 4. prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local;
 5. supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar, atât în cadrul primăriei, cât şi în teritoriul administrat;
 6. contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;
 7. asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;
 8. întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
 9. asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

Primarul poate stabili, prin dispoziţie, şi alte atribuţii aparatului în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a prerogativelor ce i-au fost conferite prin reglementările legale.

Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului primăriei se efectuează prin dispoziţia primarului.

Primarul aprobă prin dispoziţie Regulamentul primăriei cu privire la funcţionarea aparatului primăriei, care va cuprinde şi atribuţiile ce revin fiecărui compartiment.

În baza prezentului Regulament primarul elaborează fişa postului pentru fiecare funcţie conform statelor de personal.

Statele de personal ale primăriei se aprobă de consiliul local.

Litigiile apărute în urma activităţii primăriei sunt soluţionate în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

 

 

       Secretarul

Consiliului orăşenesc Anenii Noi                                                          T. Bejenari