Anunț

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, specialist principal(reglementarea regimului funciar), data limită de depunere a documentelor 20 februarie 2022

                                         PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal  (reglementarea regimului funciar) 
Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la eficientizarea activităţii primăriei în domeniul  funciar.
Sarcinile de bază:

1. Realizarea politicilor pentru reglementarea regimului funciar pe teritoriul primăriei.

2. Realizarea propunerilor în chestiunile înstrăinării terenurilor, privarea de drepturi a posesorilor funciari, alegerea sectoarelor şi atribuirea terenurilor pentru construcţia obiectivelor în modul stabilit de lege..

3. Efectuarea controlului de stat asupra folosirii şi protecţiei pământului în limitele teritoriului ce ţine de componenţa primăriei.

4. Efectuarea registrului cadastrului funciar.

5. Realizarea procedurii de delimitare a proprietăţii publice/private.

Tip de angajare:

Perioada  nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

 c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 
Studii: superioare,   studii în  domeniu;  drept;
Experienţă profesională: cel puțin 3 ani, preferabil experiență în serviciul public;


Cunoştinţe:

cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:
–  formularul de participare;
–   copia buletinului de identitate;
–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            
–   copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Persoanele interesate pot depune documentele personal sau prin poştă la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6.

Data-limită de depunere a documentelor:

20 februarie 2022

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Rodica Melnic

Telefon: 068585976

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Codul civil
 • Codul funciar
 • Legea nr. 1543/1998 privind  cadastrul bunurilor imobile
 • Legea cu privire la arenda in agricultura
 • Legea nr.1308(1997privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului
 • Legea privind formarea bunurilor imobile
 • Legea nr.121/ 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Legea privind gospodăriile ţărăneşti

Acest articol a fost publicat în Noutăți. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *