Primăria orașului Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante (perceptor fiscal)

                       PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:

Specialist principal  (preceptor fiscal)

Scopul general al funcţiei: 

Administrarea impozitelor şi taxelor locale

Sarcinile de bază:

1.Realizarea măsurilor pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.

2. Realizarea oliticii fiscale, examinarea scrisorilor, cererilor şi reclamaţiilor contribuabililor.

3. Efectuarea informării contribuabililor la cerere, privind impozitele şi taxele în vigoare.

4. Realizarea evidenţei contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sânt calculate de SCITL şi a obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor, transferarea la buget a sumelor încasate (impozite, taxe , majorări de întârziere (penalităţi) , amenzilor), conform legislaţiei în vigoare.

5.  Perfectarea  avizelor de plată a obligaţiilor fiscale şi distribuirea lor gratuită contribuabililor.

Tip de angajare:

Perioadă  determinată.

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

 b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

 d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

 f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

 g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 
Studii: superioare,   studii în  domeniu;  drept;
Experienţă profesională: cel puțin 2 ani, preferabil experiență în serviciul public;

 
Cunoştinţe:

cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:


–   formularul de participare
–   copia buletinului de identitate
–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            
–   copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.


Persoanele interesate pot depune documentele personal sau prin poştă la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. Suvorov, 6.

Data-limită de depunere a documentelor:

20 februarie 2022

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Rodica Melnic

Telefon: 068585976

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Codul Fiscal, capitolul VI

Legea nr.231/2010 privind comerţul interior

Legea nr.93/1998 privind patenta de întreprinzător

HG nr.99 din 20.08.2003

HG nr.931 din 08.12.2011

Acest articol a fost publicat în Noutăți. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *