ANUNŢ

 

Primaria or.Anenii Noi  conform Art.46 b, anunță concurs  privind ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al consiliului or.Anenii Noi.

 1. I. Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii primăriei şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului orăşenesc Anenii Noi.
 2. II. Sarcinile de bază ale funcţiei:
  Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului orăşenesc Anenii Noi ;
  Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul orăşenesc Anenii Noi;
  Asigurarea comunicării actelor adoptate / emise;
  4. Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
  5. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

III.Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.

 1. IV. Condiţii de bază:
  deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
  neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  • lipsa antecedentelor nestinse;
  • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
  • cunoaşterea limbii de stat.V. Persoanele interesate depun următoarele documente:
  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare pentru ultimii 4 ani;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical;
  • cazierul judiciar.
 2. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primireadocumentelor: dl Moroz Serghei, telefon de contact – 079041555, si  dl Ion Vicol, telefon de contact – 069870111

Notă:*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
VII. Bibliografia concursului:
• Constituţia Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
– Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
– Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
– Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
– Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
– Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
– Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
– Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova; Acte normative în domeniul de specialitate.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 23 mai 2018 ora 17:00

#

No responses yet

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *