ATENŢIE! CONCURS! Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea Funcţia publică vacantă: Specialist principal, perceptor fiscal

Primăria or. Anenii Noi anunţă concurs pentru ocuparea

Funcţia publică vacantă: Specialist principal, preceptor fiscal

Scopul general al funcţiei: 

Administrarea impozitelor şi taxelor locale

Sarcinile de bază:

1.Colectarea, în teritoriul primăriei or. Anenii Noi, a impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul orăşenesc Anenii Noi;

2.Asigurarea evidenţei complete şi integrale a tuturor contribuabililor din or. Anenii Noi şi satele: Albiniţa, Beriozchi, Hîrbovăţul Nou, Ruseni, Socoleni ;

3.Conlucrarea cu cetăţenii în scopul respectării termenilor de plată stabiliţi  pentru achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;

4.Întocmirea dărilor de seamă lunare, trimestriale şi anuale privind achitarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite;

5.Evidenţa bunurilor imobile aflate în posesia populaţiei teritoriului administrat;

6.Pregătirea pachetului de documente pentru încasarea silită a impozitelor şi taxelor de la persoanele restanţiere.

7.Elaborează proiecte de decizii în domeniu, însoţite de notă informativă şi înaintează spre adoptare Consiliului orăşenesc.

Execută  şi alte sarcini   ale primarului

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Basarab Svetlana

Telefon:

0265 2 28 01

Tip de angajare:

Pe perioada  determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs: 
Studii: superioare,   studii în  domeniu;  drept;
Experienţă profesională: cel puțin 2 ani, preferabil experiență în serviciu public;


Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate: pe adresa or. Anenii Noi, str. Suvorov,6 , primăria or. Anenii Noi, gheşeul Unic


Copia buletinului de identitate:  Formularul de participare
–   copia buletinului de identitate
–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
    perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;            
–   copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Codul Fiscal, capitolul VI
 • Legea nr.231/2010 privind comerţul interior
 • Legea nr.93/1998 privind patenta de întreprinzător
 • HG nr.99 din 20.08.2003
 • HG nr.931 din 08.12.2011

Acest articol a fost publicat în Achiziţii publice, Noutăți. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *