Anexa la

procesul-verbal nr.5/10

                                                     din 12.12.2007

                                         R E G U L A M E N T U L

 

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA                                                                                              CONSILIULUI ORĂŞENESC

 

ANENII  NOI

 

T i t l u l    I

CONSTITUIREA CONSILIULUI ORĂŞENESC ANENII NOI

 

C a p i t o l u l   I

MODUL  DE  CONSTITUIRE  A  CONSILIULUI.

 

 1. 1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului orăşenesc se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală , în termen de 20 zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul orăşenesc, raional este legat constituind dacă sînt validate mandatele a cel puţin două tremi din numărul de consilieri.

Prima şedinţă a consiliului orăşenesc, raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţi (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

 1. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţii respective şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 2. După constituirea legală a consiliului orăşenesc consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunea se constituie de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în baza de liste ale partidului organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea acţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu

au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii îndependenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocuri se anexează la procesul-verbal al şedinţei în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 1. După validarea mandatului primarului, consiliul orăşenesc alege din rîndurile consilierilor viceprimarul.

Candidatura pentru funcţia de viceprimar se propune de către primar după consultarea fracţiunei.

Alegerea viceprimarului se efectuează în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

 1. Secretarul consiliului orăşenesc este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii de subdiviziuni, de servicii publice, de întreprinderi municipale din subordinea consiilor orăşeneştoi sînt desemnaţi decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţi consilierilor prezenţi la propunerea primarului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea primarului oraşului, sau acel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul major consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul orăşenesc în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

 

 

C a p i t o l u l    II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

 1. După constituire, consiliul orăşenesc formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sînt prevăzute în anexă.

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc către consiliul orăşenesc în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunirată.
 3. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliului şi sînt menite să asigure eficienţă activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa  consiliului şi sînt subordonate acestuia.
 4. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 5. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este delibirativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţa comisiei de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei, sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 1. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa de către preşedintele sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul.

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabuleşte de către consiliul orăşenesc, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecare comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 2. a) indentifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionarea de către consiliu;
 3. b) analizarea proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prizintă consiliului;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineţte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionarea a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preţedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 4. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 5. participă la lucrările celorialte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce;
 6. anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor communicate de secretarul comisiei;
 7. susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. asistă preţedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 3. face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţele a membrilor comisiei;
 4. numărul voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecării decizii şi asupra rezultatelor votării;
 5. asigurarea redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisie respectivă;

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regzlamentul de constituire şi funcţionare  a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie în caz de absenţă a consilierului fără motive întemiate de la 3 şedinţe consecutive a comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierilor din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secreatrul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

 

 

T I t l u l     II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI ORĂŞENESC ANENII NOI

 

Capitolul   I

ATRIBUŢIILE  PREŞEDINTELUI  ŞEDINŢEI  ŞI  ALE  SECRETARULUI  CONSILIULUI

 

 1. Consiliul orăşenesc alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secreatrul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 2. conduce şedinţele consiliului;
 3. supune votului consilierilor proiecte de decizii, asigură numărarea voturilor, anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor “pro”, “contra” şi a abţinerilor;
 4. semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 5. asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurarea a şedinţelor, aprobat de consiliu;
 6. supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 7. aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicare unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineţte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamnetul de constituire şi funcţionare a consiliului precum şi însărcinările consiliului.

 1. În cazul în care pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în proces-verbal al acestia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

 1. asigură inştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului, sau a cel puţin din numărul consilierilor aleşi, organizează indeplinirea şi a altor acţiuni necesare inştiinţări consilierilor şi convocări consiliului;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
 3. face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preţedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
 5. informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
 6. asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numeratoarea paginilor, semnarea acestora;
 7. urmăreşte că, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numere în funcţie a secretarului consiliului;
 9. acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionarea a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

 

Capitolul   II

DESFĂŞURAREA  ŞEDINŢELOR

 

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportului (coraportului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizile comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor  prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
 2. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivile absenţei nemijlocit primarului preşedintelui raionului sau secretarului. Primarul. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

 1. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru a şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme d pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt săse refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 3. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 4. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este parturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 5. să cheme la ordine;
 6. să retragă cuvîntul;
 7. să despună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 8. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
 9. avertisment;
 10. eliminarea din sala de şedinţe.
 11. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească sau în altă limbă utilizată pe teritoriul primăriei.

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

 

 

Capitolul   III

ELABORAREA  PROIECTELOR  DE  DECIZII

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii pot face primarul. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor de comun acord cu consiliul.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop , secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească sau în limba utilizată pe teritoriul primăriei.

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 2. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentralizate în vederea întocmirii unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acesta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

 

Capitolul   IV

PROCEDURA  DE  VOT

 

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pro” şi “contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pro” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
 2. Pentru executarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele “pro”, “contra” şi “abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urma de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu au fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulamentul, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumului necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleaşi şedinţe.

 

Capitolul  V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîini, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi communicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţin de soluţionare petiţiilor şi organizarea audienţii se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

 

 

 

 

Secretarul consiliului                                                                                  T.Bejenari